The Scale of Determining the Problem Behaviors of Children in Preschool Period: A Validity and Reliability Study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.22

Keywords:

Problem behaviors, scale development, preschool period

Abstract

This study was aimed to develop a scale to determine the problem behaviors of 3-6 aged preschool children. A systematic process was carried out during the development of the scale. A total of 305 preschool teachers filled in the scale development study. Based on the results of exploratory factor analysis (EFA), it was identified that the scale consists of 30 items and three factors, explaining 52.13% of the total variance. These factorsare named academic skills problems, peer relationship problems, and developmental-behavioral problems in accordance with the literature. Confirmatory factor analysis (CFA) was used to examine whether the collected data confirmed the determining factor structure. The whole scale’s Cronbach’s alpha reliability coefficient was found as .94. Cronbach alpha coefficients were .91 for “academic skills problems”, .89 for “peer relationships problems”, and .83 for “developmental behavior problems”. As a result of the analysis, the scale is valid and reliable to determine the problem behaviors of preschool children.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oğuz Keleş

Assist. Prof.
Department of Early Childhood Education
Istanbul 29 Mayis University, Istanbul
Turkey
E-mail: okeles@29mayis.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0698-7734

Tuğba Emiroğlu

Res. Assist.
Department of Early Childhood Education
Istanbul 29 Mayis University, Istanbul
Turkey
E-mail: temiroglu@29mayis.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2762-4721

References

Alisinanoğlu, Fatma and Kesicioğlu, Oğuz Serdar. “Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili örneği)”. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (1) (2010): 93-110.

Algozzine, Bob. “The emotionally disturbed child: Disturbed or disturbing”. Journal of Abnormal Child Psychology. 5 (2) (1977): 205-211.

Anderson, James C. & Gerbıng, David W. “The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis”. Psychometrika. 49 (2) (1984): 155-173.

Aykır, Tuğba., and Tekinarslan, İlknur Çiftci. “Okul öncesi dönemdeki zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların sosyal becerileri ve problem davranışlarının karşılaştırılması”. Kastamonu Eğitim Dergisi. 20 (2) (2012): 627-648.

Baş, Zuhal, and Şimay, Hatice. “Okul öncesi kurumlarında karşılaşılan problem davranışlar ve öğretmenlerin baş etme yolları”. Eğitişim Dergisi, 38 (2013): 30-38.

Behar, Lenore B. “The preschool behavior questionnaire”. Journal of Abnormal Child Psychology, 5 (3) (1977): 265-275.

Brown, Timothy. “Confirmatory factor analysis for applied research”. New York: Guilford Publications, 2006.

Campbell, Susan B. “Behavior problems in preschool children: A review of recent research”. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 36(1) (1995): 113-149.

Dursun, Onur Burak, Öğütlü, Hakan & Esın, İbrahim Selçuk. “Psychometric Properties of Turkish Version of the Strength and Difficulties Questionnaire for Age 2-4”. Archives of Neuropsychiatry, 57 (1) (2020): 44-49.

Gimpel, Gretchen A. & Holland, Mellisa L. “Emotional and Behavioral Problems of Young Children”. New York: The Guilford Press, 2003.

Goodman, Robert. “The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38 (5) (1997): 581-586.

Güder, Sevcan Yağan, Alabay, Erhan, & Güner, Emel. “Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler”. Elementary Education Online, 17 (1) (2018): 414-430.

Gültekin Akduman, Gülümser, Günindi, Yunus, & Türkoğlu, Didem. “Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri İle Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Journal of International Social Research, 8 (37) (2015): 673-683.

Güvenir, Taner, Özbek, Aylin Baykara, Burak, Arkar, Haluk, Şentürk, Birsen, & İncekaş, Seçil. “Güçler ve güçlükler anketi’nin (gga) Türkçe uyarlamasinin psikometrik özellikleri”. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 15, (2008): 65-74.

Hooper, Daire, Coughlan, Joseph, & Mullen, Michael. “Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit”, Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1) (2008): 53–60.

Izquierdo Alfaro, Isaebel, Olea Díaz, Julio & Abad García, Francisco José. “Exploratory factor analysis in validation studies: Uses and recommendations”. Psicothema, 26 (3) (2014): 395-400.

Jöreskog, Karl Gustav. & Sörbom, Dag. “Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLES common language”. Lincolnwood, IL: Scientific Software International, 1993.

Kaner, Sema and Çiçekçi, Arzu. “Gözden geçirilmiş davranış problemleri kontrol listesinin Türkçeye uyarlanması”, Özel Eğitim Dergisi, 2 (4) (2000): 23-34.

Kanlıkılıçer, Pınar. “Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2005.

Karagöz, Yalçın. “SPSS and AMOS 23 Applied statistical analysis”. Ankara: Nobel Academic Publishing, 2016

Kaya, İsa, and Deniz, Mehmet Engin. “The effects of life skills education program on problem behaviors and social skills of 4-year-old pre-schoolers”. Elementary Education Online. 19 (2) (2020): 612-623.

Keleş, Oğuz. “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyenDavranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1 (2) (2015): 361–367.

Ladd, Garry W, Herald, Sarah R. & Andrews, Rebecca K. “Young children’s peer relations and social competence. Handbook of research on the education of young children, Second Edition”. (Edit: Bernard Spodek; Olivia N. Saracho) Publisher: Lawrence Erlbaum Associates, (2006): 23-55.

McCabe, Lisa A & Frede, Ellen C. “Challenging behaviors and the role of preschool education”. National Institute for Early Education Research Preschool Policy Brief, 16 (2007)

Özbey, Saide. “Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Çıkmada Ailenin Rolü”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 21 (21) (2010): 9-18.

Özgün, Özkan. “Sınıfta istenmeyen davranışlar, nedenleri, yönetimi”. In Y. Aktaş Arnas, F. Sadık (Eds.), Okul öncesinde sınıf yönetimi (pp. 140-162). Ankara: Pegem Akademi, 2016.

Phillips, Beeman N. “Problem behavior in the elementary school”. Child development, (1968): 895-903.

Quay, Herbert Callister & Peterson, Donald R. “Revised Behavior Problem Checklist: Manual”. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1996.

Schermelleh-Engel, Karin, Moosbrugger, Helfried & Müller, Hans. “Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness of fit measures”. Methods of Psychological Research Online. 8(2) (2003): 23-74.

Seven, Serdal. “Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davranış problemlerine etkisi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 13(3) (2007): 477-499.

Sucuoğlu, Bülbin. “Sorun Davranışlar Kontrol Listesi Türkçe Formu’nun psikometrik özelliklerinin incelenmesi”. Türk Psikoloji Dergisi. 18 (52) (2003): 77-91.

Sugawara, Alan and Cunningham, Bruce. “Preservice teachers’ perceptions of children’s problem behaviors”. The Journal of Educational Research. 82 (1) (1988): 34-39.

Sümer, Nebi. “Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar”. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6) 2000: 49-74.

Tabachnick, Barbara G. and Fidell, Sanford. Using multivariate statistics, 4th Edition. New York: Allyn & Bacon. 2001

Tavşancıl, Ezel. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi, 2014.

Thompson, Bruce. “Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications”. Washington DC: American Psychological Association 2004.

Topçu Bilir, Zeynep and Sop, Aylin. “Okul öncesi dönemindeki çocukların aile ilişkileri ile çocuklarda görülen davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (2016): 20-43.

Yumuş, Melike. “Okul öncesi eğitimcilerin 36-72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2013.

Additional Files

Published

2021-12-10

How to Cite

Keleş , O., & Emiroğlu, T. (2021). The Scale of Determining the Problem Behaviors of Children in Preschool Period: A Validity and Reliability Study. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 350–361. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.22