The Role of Teacher Autonomy and School Climate on Goal Orientations for Teaching

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N2.14

Keywords:

Goal orientation, teacher autonomy, school climate, school effectiveness, teacher education

Abstract

Goal orientations of teachers for teaching are significant in shaping educational settings such that they are linked to some school concepts. The curriculum and teaching autonomy of teachers is related to the teachers’ goal orientation. Further, school climate that is shaped by behaviors of teachers, students, and administrators affects the goal orientations for teaching. The aim of this study is to reveal the role of teachers’ autonomy behavior and perceptions of school climate on their goal orientations for teaching. The study was designed as correlational study. The participants consisted of 284 teachers in public and private schools. Instruments were “goal orientation scale for teaching”, “school climate scale”, and “teacher autonomy scale”. Multiple Hierarchical Regression Analysis method was used to analyze data. The results indicated that school climate was more powerful of and significant predictor of goal orientation than teacher autonomy. Further, teacher autonomy and school climate predicted dimensions of goal orientation for teaching, which were mastery, performanceapproach, work-avoidance, and student relations. The study made a contribution to teacher education and school effectiveness literature by revealing factors related to teachers’ goal orientations for teaching.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hasan Yücel Ertem

Assist. Prof. Dr.
Department of Educational Sciences Zonguldak Bülent Ecevit University Turkey
E-mail: ertem@beun.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9058-641X

Ali Arslan

Prof. Dr.
Department of Educational Sciences
Zonguldak Bülent Ecevit University
Turkey
E-mail: ali.arslan@beun.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3707-0892

Esra Özenir Üren

Curriculum and Instructıon Zonguldak Bülent Ecevit University Turkey
Email: esraurenn@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0514-5466

References

Aksu, Ali. “Okul müdürlerinin etkililiği ve okul iklimi”.Unpublished Doctoral Disseration, İnönü University, Malatya. (1994).

Anderman, Eric M., & Maehr, Martin L. “Motivation and schooling in the middle grades”. Review of Educational Research, 64 (1994): 287– 309.

Araşkal, Seçil, & Kılınç, Ali Çağatay. “Öğretmen liderliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi: nitel bir araştırma”. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 25(3) (2019): 419-468. Arslan, Ali. “Öğretmen adaylarının amaç yönelimleri ile yapılandırmacılığa yönelik görüşlerinin incelenmesi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), (2011): 107-122.

Ayık, Ahmet., & Şayir, Gönül. “Okul müdürlerin öğretimsel liderlik davranışları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49) (2014): 253-279.

Ayral, Mustafa., etl. al. “Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği”. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(1) (2014): 207-218.

Anderson, Lorin W. “The decline of teacher autonomy: Tears or cheers?”. International Review of Education, 33(3) (1987).:357373.

Bektaş, Fatih, & Nalçacı, Ahmet. “Okul iklimi ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki”. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13) (2013):1-13. Bursalıoğlu, Ziya. Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık, (2012).

Butler, Ruth. “Teachers’ achievement goal orientations and associations with teachers’ help seeking: Examination of a novel approach to teacher motivation”. Journal of Educational Psychology, 99(2) (2007): 241-252.

Butler, Ruth. “Striving to connect: Extending an achievement goal approach to teacher motivation to include relational goals for teaching”. Journal of Educational Psychology, 104(3) (2012): 726–742

Butler, Ruth, & Shibaz, Limor. “Achievement goals for teaching as predictors of students’ perceptions of instructional practices and students’ help seeking and cheating”. Learning and Instruction, 18(5) (2008): 453–467.

Buluş, Mustafa. “Öğretmen adaylarında bireysel farklılıklar perspektifinden amaç yönelimleri, denetim odağı ve akademik başarı”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2) (2011): 529-546.

Cohen, Jacob. “A power primer”. Psychological Bulletin, 112(1) (1992): 155.-159.

Çelik, Vehbi. Okul kültürü ve yönetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık, (2012).

Çolak, İbrahim. “Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki (Muğla ili örneği)”. Unpublished Masters

Thesis, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla. (2016).

Çolak, İbrahim., et. al.. “Öğretmenlerin özerklik davranışları ile iş doyumları arasındaki ilişki”. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2) (2017): 189-208.

Çolak, İbrahim., & Altınkurt, Yahya. “Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1) (2017): 33-71.

Diş, Okan., & Ayık, Ahmet. “Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki”. Akademik Bakış Dergisi, 58(2016) (2016): 499-518.

Dweck, Carol S. “Motivational processes affecting learning”. American Psychologist, 41(10) (1986): 1040-1048.

Ertem, Hasan Yücel, & Gökalp, Gökçe. “Parents’ perceptions of school climate and parent involvement in terms of educational levels of parents and grade of their children”. Hacettepe University Journal of Education, 35(1) (2020) 78-91.

Gall, Meredith Damien et. al. Educational research: An introduction (7th ed.). Boston, USA: Pearson, (2003). Garvin, Nadine M. “Teacher autonomy: distinguishing perceptions by school cultural characteristics”. Unpublished Doctoral Dissertation. Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. AAI3255863). (2007).

Hoy, Wayne K. et al. Open schools, healthy schools: Measuring organizational climate. Newbury Park, CA: Sage Publications, (1991).

Hoy, Wayne K., & Miskel, Cecil G. Educational administration: Theory, research, and practice. New York: McGraw-Hill, (1991).

Hoy, Wayne K. & Tarter C. John. The road to open and healthy schools: The handbook for change. CA: Corwin Press, (1997).

Halpin, Andrew W., & Croft, David B. The organizational climate of schools (Vol. 11). Chicago, IL: Midewest Administration Center. (1963).

Karababa, Ali, et. al. “Ergenlerin başarı amaç yönelimlerini yordayan değişkenlerden biri olarak: İnsani değerler”. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27) (2014): 165-186.

Karasar, Niyazi. Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, (2016).

Leondari, Angeliki, & Gialamas, Vasilios. “Implicit theories, goal orientations, and perceived competence: Impact on students’ achievement behavior”. Psychology in the Schools, 39(3) (2002): 279-291.

Lunenburg, Fred C., & Ornstein, Allan C. Educational administration: Concepts and practices. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, (2011).

Ministry of National Education. “Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine”. Retrieved from https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf. (2017).

Nitsche, Sebastian, et. al. “Rethinking teachers’ goal orientations: Conceptual and methodological enhancements”. Learning and Instruction, 21(4) (2011): 574-586.

Özer, Arif., & Altun, Esin. “Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21) (2011): 45-72.

Öztürk, İbrahim Hakkı. “Öğretmen özerkliği üzerine kuramsal bir inceleme”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35) (2011). 82-99.

Payne, Stephanie C, et. al.. “A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net”. Journal of Applied Psychology, 92(1) (2007). 128-150.

Pearson, Carolyn. & Hall, Bruce W. “Initial construct validation of the teaching autonomy scale. Journal of Educational Research, 86(3) (1993): 172-177.

Rydell, Ann Margret., & Henricsson, Lisbeth. “Elementary school teachers’ strategies to handle externalizing classroom behavior: A study of relations between perceived control, teacher orientation and strategy preferences”. Scandinavian Journal of Psychology, 45(2) (2004): 93-102.

Sahlberg, Pasi. “The PISA 2012 scores show the failure of “market based” education reform”. Guardian News and Media, (2013). Skaalvik, Einar M., & Skaalvik, Sidsel. “Teachers’ perceptions of the school goal structure: Relations with teachers’ goal orientations, work engagement, and job satisfaction”. International Journal of Educational Research, 62(2013) (2013). 199–209.

Sparks, Dinah., & Malkus, Nat. Public school teacher autonomy in the classroom across school years 2003–04, 2007–08, and 2011–12 (NCES 2015-089). Statistics in Brief. Washington, DC: U.S. Department of Education, (2015).

Sökmen, Yeliz. “Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik, özerklik, iş memnuniyeti, öğretmen katılımı ve tükenmişliği arasındaki ilişki:

Bir model geliştirme çalışması”. Unpublished Doctoral Dissertation, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Retrieved from tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.(2018).

Şentürk, Cihad, & Sağnak, Mesut. “İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1) (2012): 29-43

Tabachnick, Barbara G., & Fidell, Linda S. Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education, (2007).

Taylor, Dianne L., & Tashakkori, Abbas. “Decision participation and school climate as predictors of job satisfaction and teacher’s sense of efficacy”. Journal of Experimental Education, 63(3) (1995). 217-227.

Throndsen, Inger, & Turmo, Are. “Primary mathematics teachers’ goal orientations and student achievement”. Instructional Science, 41(2), (2013): 307-322.

Tsui, Kwok Tung, & Cheng, Yin Cheong. “School organizational health and teacher commitment: A contingency study with multi-level analysis”. Educational Research and Evaluation, 5(3) (1999): 249-268.

Üzüm, Püren, & Karslı Mehmet Durdu. “Sınıf öğretmenlerinin öğretmen özerkliğine ilişkin farkındalık düzeyleri”. İnönü

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3) (2013):79-94.

VandeWalle, Don, et. al. The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86(4) (2001): 629-640.

Yıldızlı, Hülya, et. al. “Öğretmeye yönelik hedef yönelimi ölçeği’nin Türkçe’yeuyarlanması”. Elementary Education Online, 15(4) (2016): 1254-1267. Yılmaz, Kürşad, & Altınkurt, Yahya. “Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1) (2013): 1-11.

Additional Files

Published

2021-08-02

How to Cite

Ertem, H. Y., Arslan, A., & Özenir Üren, E. . (2021). The Role of Teacher Autonomy and School Climate on Goal Orientations for Teaching. Psycho-Educational Research Reviews, 10(2), 203–212. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N2.14