The Examination of the Relationship Between Teachers’ Commitment to the Curriculum and Teacher Autonomy Behaviors

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.14

Keywords:

Commitment to the Curriculum, Teacher Autonomy, Opinions of the Teacher, Quantitative Research

Abstract

The aim of the present study was to reveal the relationship between teachers’ commitment to the curriculum and teacher autonomy. The study was conducted during the fall term of the 2020-2021 academic year by means of google forms administered to 956 students on social platforms. The data collection instruments utilized in the study were the Teacher Autonomy Scale and the Curriculum Commitment Scale. To analyze the data, descriptive analyses, correlation analysis, and MANOVA were conducted. The results of the study revealed that teachers were commited to the curriculum and displayed behaviors of autonomy. It was revealed that there was a moderate degree of correlation between teacher autonomy and commitment to the curriculum. A low level of positive relationship was identified between teachers’ commitment to the curriculum and their levels of autonomy in the curriculum, professional development, and professional communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Cennet Göloğlu Demir

Assist. Prof. Dr.
Child Development
Bandirma Onyedi Eylul
Turkey
E-mail: gologlu.cennet@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8770-6107

Pınar Kızılhan

Lecturer
Curriculum Development
Ankara University
Education Sciences Faculty
Turkey
E-mail: p.leibniz.k@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6803-0183

References

Anderson, Lorin, W. “The decline of teacher autonomy: Tears or cheers?” International Review of Education, 33(3) (1987): 357-373.

Archbald, Douglas A & Porter, Andrew C. Educational Evaluation and Policy Analysis. 16 (1) (1994): 21-39.

Aslan, Mecit., Erden, Rezzan Zeliha. “Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi [The examination of secondary teachers’ commitment to the curriculum]”. YYU Education Faculty Journal, 17(1) (2020):175-199 doi:10.33711/yyuefd.691525

Ayral, Mustafa, Özdemir, Nedim, Türedi, Adem, Yılmaz-Fındık, Leyla, Büyükgöze, Hilal, Demirezen, Serpil, Özarslan, Hakan & Tahirbegi, Yasemin. “Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği [The relationship between teacher autonomy and student success: the PISA sample.]”. Journal of Educational Sciences Research, 4(1) (2014): 207-218.

Burul, Cihangir. “Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin öğretim programına bağlılıklarıyla olan ilişkisinin incelenmesi [The examination of the relationship between teachers’ preferences of curriculum design approaches and their commitment to the curriculum] (Unpublished Master’s Thesis)”. Balıkesir University, Balıkesir (2018).

Baş, Gökhan. and Şentürk, Cihad. (2017). Öğretme-öğrenme anlayışları ve öğretim programına bağlılık: İlişkisel bir araştırma. [Teaching-learning insights and curriculum fidelity: A relational study]. 1st International Social Sciences Education Research Symposium, 3-5 November, Antalya. Retreived 12.03.2021 from www.nobelyayin.com/sunumlar/iscer-ozet-2017.pdf

Bay, Erdal., Kahramanoğlu, Recep., Döş, Bülent. & Turan-Özpolat, Esen. “Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi. [The anlaysis of factors impacting curriculum fidelity]”. Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Journal, 43 (2017), 110-137.

Burkhauser, Mary A. & Lesaux, Nonie K. (2015). “Exercising a bounded autonomy: novice and experienced teachers’

adaptations to curriculum materials in an age of accountability”. Journal of Curriculum Studies, 49(3) (2015): 291-312.

Bümen, Nilay T., Çakar, Esra. & Yıldız, Derya G. “Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler [Curriculum fidelity in Turkey and factors affecting fidelity]”. Theory and Practice in Educational Sciences,14 (1) (2014): 203-228.

Bümen, Nilay T. “Türkiye’de merkeziyetçiliğe karşı özerklik kıskacında eğitim programları: Sorunlar ve öneriler [Curricula within the autonomy frame against centralization in Turkey]”. Kastamonu Education Journal, 27 (1) (2019), 175-185. doi:10.24106/kefdergi.2450

Bümen, Nilay T., Yazıcılar, Ümran. “Öğretmenlerin öğretim programı uyarlamaları üzerine bir durum çalışması: devlet ve özel lise farklılıkları [A case study on teachers’ curriculum adaptations: Differences between state and private high schools]”. Gazi University Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1) (2020): 183-224.

Büyüköztürk, Şener. “Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum [Handbook for data analysis in Social Sciences. Statistics, research design, SPSS applications and interpretation]”. Ankara: Pegem A Publishing (2019).

Canbolat, Yusuf. “Türkiye’de Ortaöğretim Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliği: Var Olan ve Olası Politikaların Bir Analizi [Secondary school teachers’ professional autonomy in Turkey: An analysis of existing and possible policies]”. Education and Science, 54 (202) (2020): 141-171. DOI: 10.15390/EB.2020.7833.

Carles, David, R. (2001). “Curriculum Innovation in the Primary EFL classroom: Case studies of three teachers implementing Hong Kong’s Target-Oriented Curriculum (TOC)”. (PhD thesis)”. University of Warwick (2001)

Cohen, Jacop. “Statistical power analysis for the behavioral sciences”. Hilsdale. NJ: Lawrence Earlbaum Associates (1988).

Cohen, Louis, Manion, Lawrence. & Morrison, Keith. “Research methods in education. Eighth edition”. London:Routledge (2018).

Çelik, Selda. “Resmi liselerde dağıtılmış liderlik ve öğretmen özerkliği ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Examination of the relationship between distributed leadership and teacher autonomy in official high schools from the perspective of teachers’ views] (Elaziğ Province Sample) (Unpublished Master’s Thesis)”. Hacettepe University, Ankara (2016).

Çolak, İbrahim. “Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki: Muğla ili örneği [The relationship between school climate and teachers’ autonomy behaviors: Muğla province sample.] (Unpublished Master’s Thesis)”.Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla (2016).

Çolak, İbrahim & Altınkurt, Yahya. “Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. [The relationship between school climate and teachers’ autonomy behaviours]”. Education Administration in Theory and Practice, 23(1) (2017): 33-71. doi: 10.14527/kuey.2017.002

Çobanoğlu, Rahime. “Teacher self-efficacy and teaching beliefs as predictors of curriculum implementation in early childhood education (Master’s thesis)”. Middle East Technical University, Ankara (2011).

David R. Carless. “Curriculum Innovation in the Primary EFLclassroom: Case studies of three teachers implementing Hong Kong’s Target-Oriented Curriculum (TOC) (PhD thesis)”. University of Warwick (2001)

Davis, A. Elizabeth. & Krajcik, J Joseph.S.. “Designing Educative Curriculum Materials to Promote Teacher Learning”. Educational Researcher, 34(3) (2005): 3–14.

Dikbayır, Ahmet & Bümen, Nilay. T. “Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi [The examination of ninth grade mathematics curriculum fidelity]”. The Jounal of International Education Programs and Teaching Studies, 6(11) (2016): 17-38.

Darama Ezgi., Karaduman Fethi, Kahraman Kadir, Gündoğdu, Kerim. Evaluation of 5th Grade English Curriculum According to Stufflebeam’s Context, Input, Process, Product (CIPP) Model. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 7 (2) (2018): 73-86.

Dusenbury Linda., Brannigan Rosalind., Falco Mathea. & Hansen William. B. “A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings”. Health Education Research, 18 (2) (2003): 237‑256.

Erss, Maria, Mikser, Rain, Löfström, Erika, Ugaste, Aino, Rõuk, Vadim & Jaani, Juta. “Teachers’ Views of Curriculum Policy: The Case of Estonia”. British Journal of Educational Studies, 62(4) (2014): 393-411. DOI: 10.1080/00071005.2014.941786

Fraenkel Jack R., Wallen Norman E.& Hyu, Helen H. “How to design and evaluate research in education”. Newyork: McGraw-Hill (2012).

Freidman, Isaac. A.. “Teacher-perceived work autonomy: The concept and its measurement”. Educational and Psychological Measurement, 59(1) (1999): 58-76.

Fullan, Michael & Pomfret, Alan. “Research on curriculum and instruction implementation”. Review of Educational Research, 47 (2) (1977): 335-397. doi: 10.3102/00346543047002335

Furtak, Erin Marie, Maria Araceli Ruiz-Primo, Jonathan T. Shemwell, Carlos C. Ayala, Paul R. Brandon , Richard J. Shavelson & Yue Yin. “On the Fidelity of Implementing Embedded Formative Assessments and Its Relation to Student Learning”. Applied Measurement in Education, 21(4) (2008): 360-389, DOI: 10.1080/08957340802347852

Gökçek, Tuba. “Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim programına uyum sürecinin incelenmesi [The examination of sixth grade mathematics’ teachers adaptation process to the new primary school curriculum] (Doctoral dissertation)”. Karadeniz Technical University, Trabzon (2008).

Güvenç, Hülya. “Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri ve Mesleki Özyeterlik Algıları [Primary school teachers’ autonomy supports and their professional self-efficacy perceptions]”. Education Administration in Theory and Practice, 17(1) (2011): 99-116.

Haapaniemi, Janni, Venäläinen, Salla, Malin, Anne & Palojoki, Päivi. “Teacher autonomy and collaboration as part of integrative teaching – Reflections on the curriculum approach in Finland”. Journal of Curriculum Studies, (2020). DOI: 10.1080/00220272.2020.1759145

Han, Çiğdem. “Öğretmenlerin işlevsel paradigmaları ve eğitim reformu. [Teachers’ functional paradigms and educaitonal reform]”. Trakya University Education Journal, 3 (1) (2013): 59-79.

Ingersoll, Richard. M. “Who controls teachers’ work? Power and accountability in America’s schools”. Cambridge, MA: Harvard University Press (2003).

Ingersoll, Richard. M. “Short on power long on responsibility”. Educational Leadership, 65 (1) (2007): 20-25.

Karagöz, Yalçın. “SPSS AMOSMETA Uygulamalı İstatistik Analizleri [Applied Statistical Analyses]”. Ankara: Nobel Printing Office (2019).

Lepine, Sherry Ann. “The ruler and the ruled: Complicating a theory of teaching autonomy (Unpublished doctoral dissertation)”. The University of Texas, Austin (2007).

MacBeath, John. “Future of teaching profession”. Educational International Research Institute and University of Cambridge (2012).

MacDonald, Doune. “Curriculum change and the postmodern World: Is the school curriculum-reform

movement an anachronism?” Journal of Curriculum Studies, 35(2) (2003): 139-149, DOI: 10.1080/00220270210157605

Mert, Özcan. “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi [Ataturk’s Primary School Teacher Şemsi Efendi]”. Ataturk Research Center Journal, 20 (1991): 331-346.

Mihalic, Sharon. (2002, April). The importance of implementation fidelity. Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence. Retrieved from https://www.incredibleyears.com/wp-content/uploads/fidelity-importance.pdf

Morgan, George. A., Leech, Nancy. L., Gloeckner, Gene. W., & Barrett, Karen. C. “SPSS for introductory statistics: Use and interpretation”. Psychology Press (2004).

Owens, Lee & Barnes, Jennifer. “The relationships between cooperative, competitive, and individualized learning preferences and students’ perceptions of classroom learning atmosphere”. American Educational Research Journal, 19 (2) (1982): 182-200.

Özaslan, Gökhan. “Öğretmenlerin sahip oldukları mesleki özerklik düzeyine ilişkin algıları [Teachers’ perceptions of their professional autonomy levels]”. The Journal of Qualitative Studies in Education, 3(2) (2015): 25-39. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.3c2s2m

Öztürk, İbrahim Hakkı. “Öğretmen özerkliği üzerine kuramsal bir inceleme. [A theoretical investigation on teacher autonomy]”. Electronic Social Sciencies Journal, 35 (35) (2011): 82–89.

Öztürk, İbrahim Hakkı. “Öğretimin Planlanmasında Öğretmenin Rolü ve Özerkliği: Ortaöğretim Tarih Öğretmenlerinin Yıllık Plan Hazırlama ve Uygulama Örneği [The teacher’s role and autonomy in the planning of teaching: A sample of secondary school history teachers’ annual plan preparation and implementation]”. Education Sciences in Theory and Practice, 12 (1) (2012): 271-299.

Pallant, Julie.. “SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (6th edition)”. Sydney: Allen & Unwin (2016).

Pearson,. Carolyn., L & Hall, Bruce. C., “Initial Construct Validation of the Tteaching Autonomy Scale”. Journal of Educational Research, 86 (1993): 172-177.

Pearson,. Carolyn., L. & Moomaw, William. “The Relationship betwe­en teacher autonomy and stress, work satisfaction, empower­ ment, and professionalism”. Educational Research Quarterly, 29 (1) (2005): 37-53.

Pence, Khara L., Justice, Laura M., & Wiggins, Alice K. “Preschool teachers’ fidelity in implementing a comprehensive language-rich curriculum”. Language, Speech, & Hearing Services in Schools, 39 (3) (2008): 329-341. doi: 10.1044/0161- 1461(2008/031)

Remillard, Janine, T. “Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula”. Review of Educational Research, 75 (2005): 211-246. (Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/3516049?uid = 3739192&uid = 2&uid = 4&sid = 21102706663487).

Seferoğlu, Süleyman Sadi. “Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. [Teacher efficacies and professional development]”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim [Education in the light of Science and Mind], (58) (2004): 40–45.

Sherin, Miriam, Gamoran., & Drake, Corey. “Curriculum strategy framework: Investigating patterns in teachers’ use of a reform based elementary mathematics curriculum”. Journal of Curriculum Studies, 41(4) (2009): 467-500.

Short, Paulo, M. (1992). Dimensions of teacher empowerment. Retrieved 07.02.2021 from http://files.eric.ed.gov/fulltext /ED368701.pdf

Sert, Nehir. “Öğrenen Özerkliğine İlişkin Bir Ön Çalışma [A preliminary study on learner autonomy]”. Primary education Online, 6(1) (2007): 180-196.

Steh, Barbara., & Pozarnik Barica, Marentic. “Teachers’ perception of their professional autonomy in the environment of systemic change”. In D. Beijaard et al., (Eds.) Teacher professional development in changing conditions (pp. 349-363), Dordrecht: Springer (2005).

Şahin, Abdurrahman & Kumral, Orhan. “Öğretmen adaylarının öğretim programına ve program rollerine ilişkin imgeleri [Teacher candidates’ images of the curriculum and program roles]”. Akdeniz Eğitim Araştır­maları Dergisi [The Mediterranean Research Journal], 14(2013): 19-32.

Şakar-Aslan, Sezen. “Ortaokul ve liselerde çalışan İngilizce öğretmenlerinin öğretmen özerkliğine dair algıları: Sakarya İli örneği. [The perceptions of English teachers working at secondary and high schools regarding teacher autonomy: the Sakarya province sample] (Unpublished Master’s Thesis)”. Onsekiz Mart University, Çanakkale (2013).

Şanal, Mustafa & Güçlü, Mustafa. “Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları [Perspectives of Teachers of the Renewal Period toward the Teaching Profession]”. Social Sciences Institute Journal, 18(1) (2005): 137-154.

Tabachnick, Barbara.G. & Fidell, Linda. S. “Using multivariate statistics (6th edition)”.Boston: Pearson Education (2013).

TEDMEM. Öğretmen özerkliği ve okul özerkliği üzerine. [On teacher autonomy and school autonomy]. (2015). Retrieved from https://tedmem.org/mem-notlari/ogretmen-ozerkligi-ve-okul ozerkli­gi-uzerine.

Thomas, Backer. “Finding the balance: Program fidelity and adaptation in substance abuse prevention”. Washington, DC: Center for Substance Abuse Prevention (2002).

Tokgöz, Özlem. “Transformation of centralized curriculum into teaching and learning processes: Teachers’ journey of thought curriculum into enacted one (Unpublished doctoral dissertation)”. METU, Ankara (2013).

Tokgöz Can, Meryem. “Öğretmenlerin öğretimi planlama ve uygulamada özerklik algısı ve beklentileri üzerine bir araştırma [A study on teachers’ perceptions of plannig and implementation of teaching and their expectations] (Unpublished Master’s Thesis)”. Ege University, İzmir (2019).

Ünsal, Serkan & Çetin, Abdullah. “Özel okul ve devlet okulunda görev yapmış sınıf öğretmenlerinin öğretim programlarını uygulamada karşılaştıkları farklılıklar [Differences encountered in curriculum implementaiton by teachers with private and state school experience]”. Kastamonu Education Journal, 27(4) (2019): 1541-1551. doi: 10.24106/kefdergi.3131

Üzüm, Püren. “Sınıf öğretmenlerinin öğretmen özerkliğine ilişkin farkındalık düzeylerinin yapısal ve bireysel boyutları açısından değerlendirilmesi [An evaluation of primary school students’ awareness level of teacher autonomy in terms of the structural and individual dimensions] (İzmir province sample) (Unpublished doctoral dissertation)”. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale (2014).

Vartuli, Sue & Rohs, Jovanna. “Assurance of outcome evaluation: Curriculum fidelity”. Journal of Research in Childhood Education, 23(4) (2009): 502-512.

Yaşaroğlu, Cihat & Manav, Faruk. “Öğretim Programına Bağlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. [Curriculum Commitment Scale: A Validity and Reliability Study]”. International Education Sciences Journal. 2(4) (2015): 247-258.

Yazıcı, Ahmet Şakir. “The relationship between the teacher autonomy and learner autonomy support behaviors [Öğretmenlerin özerklik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki]”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 6(2) (2016): 1-23.

Yazıcılar, Ümran. “Öğretmenlerin matematik dersi öğretim programını uyarlama sürecinin incelenmesi. [An examination of teachers’ adaptation process of the mathematics curriculum]”.(Unpublished Master’s thesis). Ege University, İzmir (2016).

Yorulmaz, İlker Yılmaz., Çolak, İbrahim & Çiçek, Aycan. “Öğretmenlerin Yapısal ve Psikolojik Güçlendirilmeleri ile Özerklik Davranışları Arasındaki İlişki. [The relationship between the Structural and Psychological Enhancement of Teachers and their Autonomy Behaviors]”. Education Sciences Research Journal. 8 (2) (2018): 97-112.

Webb, P, Taylor. “Teacher power: The exercise of professional autonomy in an era of strict accountability.” Teacher Development, 6 (1) (2002): 47-62.

Additional Files

Published

2021-12-10

How to Cite

Göloğlu Demir, C. ., & Kızılhan, P. . (2021). The Examination of the Relationship Between Teachers’ Commitment to the Curriculum and Teacher Autonomy Behaviors. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 221–238. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.14