Analysis of Postgraduate Theses Prepared for the Preschool Period on “Environmental Education” Conducted Between 2011 and 2020 in Turkey: A Content Analysis

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.03

Keywords:

Environmental education, environmental education program, pre-school children, postgraduate theses

Abstract

This study was conducted to analyze postgraduate theses in the field of environmental education in preschool education in Turkey between 2011 and 2020 in terms of their distribution, levels (doctorate, master’s), sample groups, and data collection tools. To establish the theses written in the field, the Higher Education Council National Thesis Centre database was reviewed on April 16th, 2020. Care was taken to determine postgraduate theses according to the criteria of having been conducted on environmental education with preschool children, preschool teachers/prospective preschool teachers and families, having been conducted on the subject area of education and training, having been registered to YÖK National Thesis Centre with permission for access. In line with these criteria, a total of 12 postgraduate theses were included in the study. The data were accessed using the document analysis technique. Detailed information about the postgraduate theses was collected using a “Postgraduate Thesis Examination Form.” Postgraduate theses included in the study were examined under the headings of thesis year, thesis type, objective, study group, methods, and designs, and data collection tools and frequency (f) were used in the analysis of data. When the distribution of postgraduate theses studies was conducted in terms of thesis type, it was found that the number of masters’ theses (n=8) was much higher than the number of doctoral theses (n=4), there was a large increase in the number of theses in 2015, the theses were mostly doctoral (n=3), and children mostly featured in the postgraduate thesis studies conducted within the specified dates..

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

N. Bilge Koçak Tümer

Koçak Tümer N. Bilge, PhD
Child Development,
Ankara Haci Bayram Veli University
Ankara
E-mail: kocakbilge@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8288-6655

References

Ahi, Berat & Kıldan, A. Oğuzhan. “Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü̈ tezlerin incelenmesi (2002-2011) (An Overview of Postgraduate Thesis Within The Field of Pre-School Education in Turkey (2002-2011))”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2013): 23-46.

Ahi, Berat. “Okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan çevre eğitim programının çocukların “çevre” kavramı hakkındaki zihinsel model gelişimine etkisi (Effects of environmental education program integrated with preschool curriculum on children’s mental model development about “environment” concept)”. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2015.

Altun, Dilek, Çağla Öneren Şendil & İkbal Tuba Şahin. “Türkiye’de erken çocukluk eğitimi alanında ulusal tez ve tez veri tabanının incelenmesi (Investigation of the national thesis and thesis database in the field of early childhood education in Turkey)”. Procedia-Sosyal ve Davranış Bilimleri, 12 (2011): 483-492.

Bahar, Serdar. “Çevre eğitiminde ağ araştırması kullanımının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisi (The effect of using webquests on students’ achievement in environmental education)”. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Unpublished Masters Thesis. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2018.

Bahçacı Önal, M. & Türkoğlu, B. “Türkiye’de okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adayları ile ilgili yapılan lisansüstü̈ tezlerin incelenmesi (An overview of postgraduate theses conducted on preschool teachers and preschool pre-service teachers in turkey)”. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4) (2019), 1103-1139.

Bakar, Neslihan. “Çevre eğitim programının beş yaş çocuklarının çevre kavramı hakkındaki bilişsel yapıları üzerine etkisi (The effect of the environmental education program on the cognitive structures of the five years against the environment concept)”. [Yüksek Lisans Tezi]. Master’s Thesis. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, 2019.

Başal, Handan. Asude. Çocuklar için uygulamalı çevre eğitimi (Applied environmental education for children). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2005.

Biçer, Merve. “Öykü temelli çevre eğitim programı’nın 48-72 aylık çocukların çevreye yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisi (The effect of story based environmental education program on 48-72-month-old children’s environmental awareness and attitudes)”. [Yüksek Lisans Tezi]. Master’s Thesis. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2020.

Buldur, Aycan. “Çoklu ortamlar ile desteklenen çevre eğitimi programının çocukların çevreye yönelik tutum ve farkındalıklarına etkisi (Investigation of the effects of environmental education program supported by multimedia on children’s environmental attitudes and awareness)”. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2018.

Can Yaşar, Münevver & Aral, Neriman. “Türkiye’de okul öncesinde darama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (An overview of postgraduate theses within the field of drama at early childhood education in Turkey)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2011), 70-90.

Can-Yaşar Münevver, İnal Gözde, Kaya Ünsal Ümit & Uyanık Özgün. “Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş (Going back to mother nature in the eye of children)”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2) (2012): 30-40.

Cevher Kalburan, Fatma Nilgün. “Çocuklar için çevresel tutum ölçeği” ile “yeni ekolojik paradigma ölçeği”nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması ve çevre eğitim programının etkisinin incelenmesi (The validity and reliability study of ?The Children?s Environmental Attitudes Scale? and ?The New Ecological Paradigm Scale? and the analysis of the effect of the environmental education program)”. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2019.

Chu, H. E., Lee, E. A., Ko, H. R., Shin, D. H., Lee, M. N., Min, B. M., & Kang, K. H. “Korean year 3 children’s environmental literacy: A prerequisite for a korean environmental education curriculum”. International Journal of Science Education, 29 (6) (2007): 731-746.

Creswell, John W. Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni (Qualitative, quantitative and mixed method approaches research design). (G. Hacıömeroğlu, Çev.). Ankara:Eğiten Kitap, 2013.

Çabuk, Burcu. “Erken çocukluk dönemde çevre eğitimi: öğretmenler çevrenin farkındalar mı? (Environmental education in early childhood: are teachers aware of the environment?)” [Notice]. [Bildiri]. International Balkan Education and Science Congress, Edirne. 2014.

Darling-Hammond, Linda. “Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence.” Education Policy Analaysis Archives, 8 (1) (2000): 1-44. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/392/515//1/5/2020

Davis, Julie. “Young children, environmental education and the future.” Early Childhood Education Journal, 26 (2), (1998). 117-123. https://eprints.qut.edu.au/1309/1/davis.pdf / 01.05.2020.

Demirtaş İlhan, S. & Tantekin Erden, F. “A Content analysis of graduate theses concerning early childhood education in Turkey”. Turkish Journal of Education, 8 (2) (2019): 86-108.

Dilli, Rukiye, Bapoğlu-Dümenci S. Seda & Turgut-Kesebir, Güneş. “Müzede çevre eğitimi kapsamında okul öncesi dönemi çocuklarına. yenilenebilir enerji kaynaklarının anlatılması (Discussion of renewable energy resources for pre-school children within in the scope of museum environmental education)”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66) (2018): 421-432.

Durukan, Haydar, Atalay, Yunus & Şen, Seyit Nurullah. “Türkiye’de 2000- 2014 yılları arasında okul öncesi eğitimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin incelenmesi (Investigate of the postgraduate thesis on the field of pre-school education in turkey between 2000-2014 years)”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26) (2015): 62-77.

Eagles, Paul F., & Demare, Robert. “Factors influencing children’s environmental attitudes”. The Journal of Environmental Education, 30 (4) (1999): 33-37.

Erol, Ahmet. “Proje yaklaşımına dayanan aile katılımlı çevre eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının çevreye yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisi (Investigation of the effect of environmental education program with family involvement based on project approach on 5-6 year old children’s awareness and attitudes towards the environment)”. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Unpublished Master’s Thesis. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2016.

Gökmen, S. Genel Ekoloji (General ecology). Ankara: Nobel Yayıncılık, 2011.

Gönen, Mübeccel, & Güler, Tülin. “The environment and its place in children’s picture story books”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011): 3633-3639.

Gülay Ogelman, Hülya. “Türkiye’deki okul öncesi dönem sosyal beceri araştırmaları: 2000-2013 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi (Researches on Preschool Social Skills in Turkey: Examination of the Theses Between 2000-2013)”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2) (2014): 41-65.

Güler Yıldız, Tülin. Çevre eğitimi (Environmental education). In. B. Akman, G. Uyanık Balat and T. Güler Yıldız (Eds.), Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (s. 181-201). Ankara: Anı Yayıncılık, 2017.

Güner, Zişan. “Environmental education in early childhood teacher training porgrams: perceptions and beliefs of pre-service teachers”. [Master Thesis]. Middle East Technical University, Ankara, 2013.

Haktanır, Gelengül. “Okul öncesi dönemde çevre eğitimi (Environmental education in preschool period ”.(İçinde) Çevre eğitimi (IN Environmental education). Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı Yayını, 178 (2015):11-34.

Kahriman-Öztürk, Deniz, Olgan, Refika and Güler, Tülin. Preschool children’s ideas on sustainable development: how preschool children perceive three pillars of sustainability with the regard to 7r. educational consultancy, Ltd (EDAM). 12(4) (2012): 2987-2995.

Kandır, Adalet, Can Yaşar, Münevver, İnal, G., Yazıcı, E., Uyanık, Ö., & Yazıcı, Z. Etkinliklerle bilim eğitimi (Science education by activities). Ankara:Efil Yayınevi, 2012.

Karahan, Aydın, Buket. “Okul öncesi öğretmenlerinin sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik algıları ( Preschool teachers sustainable environmental educations perception)”. [Yüksek Lisans Tezi]. [Master Thesis]. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2019.

Karaoğlu, Hilal & Esen Çoban, Aysel. “Türkiye’de okul öncesi eğitimde dil gelişimi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (Investigation of graduate theses on the language development in pre-school education in turkey)”. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1) (2019): 211-229.

Kaytez, Nazan, & Ender Durualp. “Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi.” Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2014): 110-122.

Kesicioğlu, Oğuz Serdar and Yıldırım Hacıibrahimoğlu, Binnur. “2010-2018 yılları arasında okul öncesi dönem için hazırlanan tezlerin incelenmesi (An examination of the thesis prepared for the preschool period between the years 2010-2018)”. Uluslararası Avrasya sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37) (2019): 849-862.

Kiremit, Rahime Filiz. “Türkiye’de okul öncesi eğitimde dil gelişimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (An Overview Of Postgraduate Theses Within The Field Of Language Development At Early Childhood Education in Turkey)”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2019): 159-174.

Koçak Tümer, N. Bilge. “Okul öncesi çocuklar için “çocuklar için çevre ölçeği”nin geliştirilmesi ve çevre eğitim programının çocukların çevreye karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi (Development of “environment scale for children” and investigation the effects of environmental education program on children’ attitudes toward the environment”. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2015.

Kurt Gökçeli, Füsun. “Çevre eğitim programının 48-66 aylık çocukların çevresel farkındalıklarına etkisi (The effect of environmental education program on 48-66 month old children’s environmental awareness)”. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2015.

Laing, Marnie. A. “An examination of children’s environmental attitudes as a function of participation in environmental education programs”. [Doctoral Dissertation]. University of Rhode Island, 2004.

Nikolaeva, S. N “The ecological education of preschool children”. Russian Education & Society, 50(3) (2008): 64-72.

Önder, Alev, and Özkan, Banu. Sürdürülebilir çocuk gelişimi: okul öncesinde etkinliklerle çevre eğitimi (Sustainable child development: environmental education activities on early childhood). Anı Yayıncılık, 2013.

Özbebek Tunç, Ayşegül, Ömür Akdemir, Gökçe & A. Düren, Zeynep. “Çevresel farkındalık (Environmental awareness)”. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47(2012): 227-246.

Özdemir, O. Ekolojik okuryazarlık ve çevre eğitimi (Ecological literacy and environmental education). (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2017.

Robertson, James S. “Forming preschoolers’ environmental attitude: lasting effects of early childhood environmental education”. Master Thesis. Royal Roads University, 2008.

Sabo, Helena Maria. ” Why from early environmental education?”. US-China Foreign Language, 8 (12) (2010): 57-61.

Şahinpınar, Dilek. “Okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimi konusundaki görüşleri ve yeterlilikleri (Opinions and competences of preschool teachers on environmental education)”. [Yüksek Lisans Tezi]. Mater’s Thesis. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, 2018.

Tanju Aslışen, Ebru Hasibe & Yıldırım Hacıibrahimoğlu, Binnur. “Türkiye’de erken çocukluk eğitiminde oyuncak alanında gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi (Investigation of Postgraduate Theses within The Field of Toy at Early Childhood Education in Turkey)”. Başkent University Journal of Education, 7 (2) (2020): 284-299.

Tanju Aslışen, Ebru Hasibe & Hakkoymaz, Sakine “Erken okuryazarlık alanında gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi: bir içerik analizi (Analysis of Postgraduate Theses on Early Literacy: A Content Analysis) “. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8 (4) (2020): 1483-1498.

Taştepe, Taşkın, Öztürk Serter, G., Yurdakul, Y., Taygur Altıntaş, T. & Bütün Ayhan, A. “Türkiye’de okul öncesi dönemde kaynaştırma konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (The analysis of postgraduate theses about inclusion inpreschool period in turkey)”. International Journal of Social Science, 49 (2016): 501-514.

Usulcan, Selda. “Okul öncesi dönemdeki çocukların (60-72 ay) çevreye yönelik tutumlarına çevre eğitim programının etkisi (Çanakkale il örneği) (The Effects Of The Envıronmental Education Program On Pre-School Chıldren’s (60-72Mounth) Envıronmental Attıtudes (Sample For Çanakkale))”. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Unpublished Master’s Thesis Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2016.

Ünal Sevim, Mançuhan E., and Sayar, A. A. Çevre bilinci, bilgisi ve eğitimi (Environmental awareness, knowledge and education). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkezi, 2011.

Wells Nancy, M., & Lekies, Kisti S. “Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism”. Children Youth and Environments, 16 (1) (2006): 1-24.

Wells Rachael & Zeece, Pauline. Davey. “My place in my world: Literature for place-based environmental education”. Early Childhood Education Journal, 35 (3) (2007): 285-291.

Wilson, Ruth. A. “Starting early: Environmental education during the early childhood years”. Columbus OH: ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental Education, 1996.

Yıldırım Ali and Şimşek Hasan. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences). Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004. Yıldız, Fatma Ayça. “Okul öncesi eğitimi alan öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin ve çevre eğitimi puanlarının incelenmesi ( Pre-school teacher candidates investigation of ecological footwear and environmental education points for environmental education)”. [Yüksek Lisans Tezi]. Master’s Thesis. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 2018.

Additional Files

Published

2021-12-10

How to Cite

Koçak Tümer, N. B. (2021). Analysis of Postgraduate Theses Prepared for the Preschool Period on “Environmental Education” Conducted Between 2011 and 2020 in Turkey: A Content Analysis. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 30–43. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.03