Preschool Education Teachers’ Evaluations About the Problems Experienced in the Education Process And Their Sources

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.01

Keywords:

Preschool education, Problems experienced in the education process, Use of technology in preschool age, Basic qualitative research design

Abstract

The aim of this research is to reveal the evaluations of preschool teachers’ about the problems experienced in the education process and the sources of the problems. The study was carried out based on the basic qualitative research design. The research participants consist of 19 preschool teachers working in public and private schools providing preschool education in Eskişehir city center. The primary data of the research were obtained through semi-structured interviews with teachers. In addition, the parent demographic information collection forms and the researcher diaries were used. Descriptive analysis and content analysis were used in the analysis of the data. According to the main findings obtained within the scope of the research, the most frequent and common problems experienced by students in the education process are related to attention and maintaining attention, and exhibiting behaviors in accordance with the rules in the classroom. In addition, the problems experienced are observed much more intensely in male students compared to female students. When teachers compare their students from past years with their current students, they are of the opinion that there is a significant increase in the problems experienced in the education process compared to years. Problems experienced in the preschool education process occur more frequently and are more common in public schools compared to private preschool education institutions. The most important sources of problems behind the troubles that arise in the education process; students’ parents, common technology usage habits of students, quality of teachers, quality of educational environments, preschool education program, student characteristics and changing daily life habits of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Bahadır Erişti

Full Professor
Department of Educational Sciences
Anadolu University
Turkey

Fatma Avcı

Ministry of National Education
Turkey

References

Açıkgöz-Yiğit, Fatma and Yalman, Ayşen. “Dijital oyunların çocukların kişilik ve davranışları üzerinde etkisi GTA 5 oyunu örneği”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2018): 163-180.

Alaszewski, Andy. “Using diaries for social research”. Thousand Oaks: SAGE, 2006.

Altay, Mahmut. “Okul öncesi eğitim kurumlarında, öğrenme merkezlerinin düzenlenmesinin ve kullanılmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 2018.

Başaran, Semra Tican and Ulubey, Özgür. “2013 Okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2) (2018): 1-38.

Başkale, Hatice. “Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1) (2016): 23-28.

Bayraktar, Vedat. “Bilgisayar Oyunlarının Çocukların ve Ergenlerin Gelişimleri Üzerindeki Etkileri.” In Çocuk ve Bilişim, 117-137. Ankara: Samer Billimsel Yayınları, 2013

Bilgin-Ülken, Filiz and Kılınç, Ferhan. “Çocukların çevrimiçi ortamda karşılaştıkları risk türleri ile aracılık uygulamaları arasındaki ilişki”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,7(1) (2018): 124-145.

Broidy Lisa, Cauffman Elizabeth, Espelage Dorothy L, Mazerolle, Paul and Piquero, Alex. “Sex differences in empathy and its relation to juvenile offending”. Violence and Victims, 18(5) (2003): 503-516

Burak, Yakup and Ahmetoğlu, Emine. “Bilgisayar oyunlarının çocukların saldırganlık düzeyine etkisi”. Turkish Studies, 10(11) (2015): 363-382.

Correia, Karla and Marques-Pinto, Alexandra. “Adaptation in the transition to school: perspectives of parents, preschool and primary school teachers”. Educational Research, 58 (3) (2016): 247-264.

Curby, Timothy W, Rimm-Kaufman, Sara E and Ponitz, Claire Cameron. “Teacher-child interactions and Children’s achievement trajectories across kindergarten and first grade”. Journal of Education Psychology, 101(4) (2009): 912-925.

Çağlar, Seda and Savaşer, Sevim. “İnternet ve çocuk pornografisi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1) (2010): 1001-1008.

Çakır-Balta, Özlem. “Bilgisayar ve sınıf ortamında kişiselleştirilmiş sözel matematik problemlerini kullanmanın öğrenci başarısına etkisi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara, 2008.

Chassiakos, Yolanda (Linda), Radesky, Reid, Christakis, Jenny Dimitri, Moreno, Megan and Cross, Corinn. “Children and adolescents and digital media”. Journal of the American Academy of Pediatrics, 138(5) (2016): 3-6.

Çukur, Duygu and Ebru, Güller Delice. Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun 25 mekân tasarımı. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 24 (24) (2011): 25-36.

Dikici-Sığırtmaç Ayperi, Hoş, Gülsüm and Abbak, Burcu Sultan. “Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4) (2011): 205-223.

Güner-Yıldız, Nevin, Kurtova, Ceren. “Sınıf sorunlarına eylem araştırmasıyla çözüm arayışı”. İlköğretim Online, 16(1)(2017): 78-88.

Kara, Nuri and Çağıltay, Kürşat. “Smart toys for preschool children: A design and development research”. Electronic Commerce Research and Applications, 39 (2020): 1-11.

Kırman, Aslı and Doğan, Özcan. “Anne-baba çocuk ilişkileri: Bir meta-sentez çalışması”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1) (2017): 28-49.

Kol, Suat. “Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2011): 1-21.

Köksal, O., Balaban-Dağal, A. ve Duman, A. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 46 (2016): 379-394.

Lauth, Gerhard W. “ADHS in der schule”. Weinheim: Beltz, 2009.

Merriam, Sharan B. “Qualitative research: A guide to design and implementation”. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.

Mustafaoğlu, Rüstem, Zirek, Emrah, Yasacı, Zeynal and Razak Özdinçler, Arzu. “Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerine olumsuz etkileri”. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 5 (2018): 227-247.

Özsırkıntı, Didem, Akay, Cenk and Yılmaz-Bolat, Emine. “Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği)”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) (2014): 313-331.

Özyürek, Arzu and Gürleyik, Sevim. “Anne babaların okul öncesi dönem çocukları ile etkileşimlerinde oyunun yeri”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42) (2016): 1283-1289.

Palaiologou, Ioanna. “Child observation for early childhood” (3rd Ed.). Thousand Oaks: SAGE, 2016.

Parnell, William and Bartlett, Jackie. Document: How smartphones and tablets are changing documentation in preschool and primary classrooms. Young Children, 67(3) (2012): 50-59.

Radesky Jenny, Schumacher, Jayna and Zuckerman, Barry. “Mobile and interactive media use by young children: The good, the bad and the unknown”. Pediatrics, 135(1) (2015): 1-3.

Schilling, Katarina. “Montessori approach to teaching/learning and use of didactic materials”. Education Graduate Symposium, Canada: University of Manitoba, Education Graduate Symposium on March 4. (2011): 1-16.

Sadık, Fatma. “Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (2004): 89-97.

Sayan-Korkutata, Fatma. “Okul öncesi öğretmenlerinin akran zorbalığı ve sınıf içi istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2020.

Sevi-Mortan, Oya, Odabaşıoğlu, Gürkan, Genç, Yasin, Soykal, İlkay and Öztürk, Özgür. “Cep telefonu envanteri: Standardizasyonu ve kişilik özellikleriyle ilişkisinin incelenmesi”. Bağımlılık Dergisi, 15(1) (2014): 15-22.

Silverman, David and Marvasti, Amir. “Doing qualitative research: A comprehensive guide”. Thousand Oaks: SAGE, 2008.

Subrahmanyam, Kavari ve Šmahel, David. “Digital youth: The role of media in development”. New York: Springer, 2011.

Şahin, Fatma. “Üstün yetenekli öğrencilerin yetenekleri konusunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylara verilen eğitimin etkisi”. Üstün Yetenekli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3) (2013): 166-175.

Şenay, Kübra. “İlköğretim okulları birinci kademede görevli yönetici ve öğretmen algılarına göre istenmeyen öğrenci davranışları ve önleme yöntemleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2011.

Şendurur, Yılmaz and Barış, Dolunay Akgül. “Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,22 (1) (2002): 165-174.

Taştekin, Eray. “Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının öğrenci ve veli bakış açısından incelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, 2019.

Timisi, Nilüfer. “Elektronik bakıcı: Televizyon çocuk ilişkisine genel bir bakış”. İstanbul Derin Yayınları, 2011.

Tuğrul, Belma and Duran, Esra. “Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir: Zekânın çok boyutluluğu çoklu zekâ kuramı”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2003): 224-233.

Uysal, Hatice., Akbaba-Altun, Sadegül and Akgün, Ege. “Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler”. İlköğretim Online, 9(3) (2010): 971-979.

Uysal, Hatice and Dinçer, Çağlayan. “Okul öncesi dönemde karşılaşılan fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın bazı değişkenler açısından incelenmesi”. Eğitim ve Bilim, 38(169) (2013): 328-345.

Üstündağ, Alev. “4-6 yaş arası çocuklar tarafından tercih edilen dijital oyunlar”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2) (2019): 1-19

Yağan-Güder, Sevcan, Alabay, Erhan and Güner, Emel. “Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler”. İlköğretim Online, 17(1) (2018): 414-430. Yıldırım, Ali and Şimşek, Hasan. “Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri”. (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

Additional Files

Published

2021-12-10

How to Cite

Erişti, B., & Avcı, F. (2021). Preschool Education Teachers’ Evaluations About the Problems Experienced in the Education Process And Their Sources. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 1–22. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.01