Investigating Education Faculty Students’ Views about Asynchronous Distance Education Practices during Covid-19 Isolation Period

Authors

Keywords:

Covid-19, asynchronous distance education, students’ views

Abstract

This study has been aimed to evaluate the asynchronous distance education practices applied during the Covid-19 isolation period in an education faculty. The research sample was constituted of 1444 undergraduate students studying at an education faculty in a state university. Data have been collected with a “Questionnaire for the evaluation of distance learning applications”. The obtained data were subjected to descriptive statistics and chi-square analysis. As a result of research, it was determined that undergraduate students were partially satisfied with asynchronous distance education and that there was a positive correlation with the satisfaction of having a computer and internet. In the research, it was seen that students considered it to be insufficient for distance learning to enable motivation and permanent learning. Besides, it was determined that students preferred face-to-face learning to distance learning and that after the isolation period they expected to proceed with face-to-face learning. Based on the results of the research, it was suggested that distance education should be carried out by blending synchronous and asynchronous application, increasing interaction and paying attention to the workload.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Altun Taner

Full Professor
Department of Primary Education
Trabzon University
Trabzon
E-mail: taltun@trabzon.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9946-7257

Salih Akyıldız

Associate Professor
Department of Primary Education
Trabzon University
Trabzon
Contact:
E-mail: sakyildiz61@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8569-7411

Ahmet Gülay

Research Assistant
Institute of Graduate Education
Trabzon University
Trabzon
Email: ahmetgulay@trabzon.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7700-0768

Caner Özdemir

Research Assistant
Institute of Graduate Education
Trabzon University
Trabzon
Email: canerozdemir052@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3511-0942

References

Adıyaman, Zehra. “Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi”. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 1(1) (2002): 92-97.

Akbaba, Bülent, Kaymakcı, Selahattin, Birbudak, Togay Seçkin and Kılcan, Bahadır. “Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri”. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9 (2) (2016): 285-309.

Akdemir, Ömür. “Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 (2) (2011): 69-71.

Al, Umut and Madran, Orçun. “Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar”. Bilgi Dünyası, 5 (2) (2004): 259-271.

Ally, Mohammad. “Foundations of educational theory for online learning. Anderson T. (Ed.)”, The theory and practice içinde (2nd ed.) (ss. 15-44). Edmonton, Canada: Athabasca University Press (2008).

Altıparmak, Mahinur, Kurt, İnci Dürdane and Kapıdere, Metin. “E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri.” XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şubat 2011, Şanlıurfa.

Aslan, Recep. “Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve covid-19”. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, 8 (85) (2020): 35-41.

Baran, Bahar, Kılıç, Eylem, Bakar Çörez, Ayşegül and Çağıltay, Kürşat. “Turkish university students' technology use profiles and their thoughts about distance education”. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1) (2010): 235-242.

Barış, Mehmet Fatih. “Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi örneği”. Sakarya University Journal of Education, 5 (2) (2015): 36-46.

Belcheir, Marcia J. and Cucek, Mira. “Faculty perceptions of teaching distance education courses”. Research Report. Boise State Üniversity (2002).

Beaudoin, Michael. F., Kurtz, Gila and Eden, Sigal. “Experiences and opinions of e-learners: What works, what are the challenges, and what competencies ensure successful online learning”. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 5 (2009): 275-289.

Birişçi, Salih. “Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri”. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2 (1) (2013): 24-40.

Bozkurt, Aras. “Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3) (2020): 112-142.

Büyüköztürk, Şener, Kılıç Çakmak, Ebru, Akgün, Özcan Erkan, Karadeniz, Şirin and Demirel, Funda. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri (20. baskı)”. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (2016).

Can, Ertuğ. “Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2) (2020): 11-53.

Concannon, Fiona., Flynn, Antoinette & Campbell, Mark. “What campus-based students think about the quality and benefits of e-learning”. British Journal of Educational Technology, 36 (3) (2005): 501-512.

Creswell, John W. “Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Ed. S. B. Demir,)”. Ankara: Siyasal Kitabevi (2016).

Çelik, Pelin and Perçin, Selçuk. “E-hizmet kalitesi ölçümü: Uzaktan eğitim hizmeti veren kamu üniversiteleri örneği”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2020): 77-98.

Çepni, Salih. “Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. baskı)”. Trabzon: Celepler Matbaacılık (2010).

Çıngı, Hülya. “Örnekleme kuramı”. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi (1994).

Demirdag, Seyithan. "Examining the computer attitudes and internet attitudes of substitute teachers: Self-confidence towards ICT." Psycho-Educational Research Reviews (2016): 89-100.

Dick, Geoffrey N., Case, Thomas L. & Burns, O. Maxie. “Adopting distance educationwhat do the students think? Proceeding of The International Academy for Informational Management (IAIM)” Annual Conferance: International conferance on Informatics Education & Research (ICIER), 14-16 December (2001), New Orleans, LA.

Doğan, Selçuk and Tatık, Ramazan Şamil. “Marmara Üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi”. Route Educational and Social Science Journal, 2 (1) (2015): 247-261.

Drennan, Judy, Kennedy, Jessica and Pisarski, Anne. “Factors affecting student attitudes toward flexible online learning in management education”The Journal of Educational Research, 98 (6) (2005): 331-338.

Duban, Nil and Şen, Fatma Gül. “Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri”. Turkish Studies, 15 (4) (2020): 357-376.

Durnalı, Mehmet and Koşar, Didem. “Bir uzaktan eğitim merkezinin örgütsel amaçlarının analizi: Bir devlet üniversitesi örneği”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (42) (2019): 85-109.

Ekiz, Durmuş. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. baskı)”. Ankara: Anı Yayıncılık (2015).

Erkut, Erhan. “Covid-19 sonrası yükseköğretim”. Yükseköğretim Dergisi, (2020): 1-9.

Etlioğlu, Mehmet and Tekin, Mahmut. “Elektronik öğrenmede öğrenci tutum ve akademik başarı arasındaki ilişkide öğrenci merak ve kaygısının aracılık rolü”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43 (2020): 34-48.

Gaebel, Michael, Kupriyanova, Veronica, Morais, Rita and Colucci, Elizabeth. “E-Learning in european higher education institutions: Results of a mapping survey conducted in october-december 2013”. European University Association (2014).

Gülbahar, Yasemin. “E-öğrenme”. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (2009).

Güney, Zafer. “E-öğrenme ve etkileşimli ortam tasarımı. G. T. Yamamoto, U. Demiray ve M. Kesim (Ed.)”, Türkiye’de e-öğrenme gelişmeler ve uygulamalar içinde (ss. 40-64). Ankara: Efil (2011).

Hayır Kanat, Meryem and Görgülü Arı, Aslı. “Covid-19 pandemisinin takip edildiği medya kaynaklarının ve güvenli bulunma düzeylerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi”. Ulakbilge, 48 (2020): 527-546.

Hızal, Alişan. “Uzaktan Eğitim Süreçleri ve Yazılı Gereçler”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları (1983).

Ilgaz, Hale. “Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri”. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13 (26) (2014): 187-204.

İşman, Aytekin. “Uzaktan Eğitim (Geliştirilmiş 4. baskı)”. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (2011).

Kalelioğlu, Filiz, Atan, Arda and Çetin, Çağrı. “Sanal sınıf ortamında eğitmen ve öğrenen deneyimleri”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2) (2016): 555-568.

Karadağ, Engin and Yücel, Cemil. “Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması”. Yükseköğretim Dergisi, (2020): 1-12.

Karahan, Engin, Bozan, Mehmet Arif and Akçay, Ahmet Oğuz. “Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi”. Turkish Studies, 15 (4) (2020): 201-214.

Karaman, Selçuk, Özen, Üstün, Yıldırım, Serkan, and Kaban, Abdullatif. “Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi”. XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şubat 2009, Şanlıurfa.

Karasar, Niyazi. “Bilimsel Araştırma Yöntemi”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2004).

Karatepe, Fadimana, Küçükgençay, Naci and Peker, Bilge. “Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması”. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 7 (53) (2020): 1262- 1274.

Kan, Ayşe Ülkü and Fidan, Emine Kübra. “Türk Dili dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin öğrenci algıları”. Turkish Journal of Educational Studies, 3 (2) (2016): 23-45.

Keskin, Merve and Özer Kaya, Derya. “Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2) (2020): 59-67.

Kırık, Ali Murat. “Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu”. Marmara İletişim Dergisi, 21 (2004): 73-94.

Kırmızıgül, Hafize Gamze. “Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5) (2020): 283-289.

Kocatürk Kapucu, Nurhayat and Uşun, Salih. “Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1) (2020): 8-27.

Kürtüncü, Meltem and Kurt, Aylin. “Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar”. Avrasya Sosyal Ekonomi ve Araştırmaları Dergisi, 7 (5) (2020): 66-77.

Mallik Arvind and Mallik, Lakshmi. “Review of education technology in digital age: classroom learningfor future and beyond”. International Journal of PsychoEducational Sciences, 6 (3) (2017): 80-93.

Miltiadou, Marios and Yu, Chong Ho. “Validation of the online technologies self-efficacy scale (OTSES)”. ERIC (2000).

Odabaş, Hüseyin. “İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modelinin bilgi hizmetlerine yönelik yüksek öğretim programlarında kullanımı”. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, Ekim 2004. Ankara.

OECD. “A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020”. Paris: OECD Publishing (2020).

Orhan, Feza. “Redesigning a course for blended learning environment”. Turkish Online Journal of Distance Education, 9 (1) (2008): 54-66.

Özer, Mahmut. “Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19”. Kastamonu Education Journal, 28 (3) (2020): 1124- 1129.

Öztaş, Sezai and Kılıç, Bülent. “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin üniversite öğrencilerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi örneği)”. Turkish History Education Journal, 6 (2) (2017): 268- 293.

Powers, Susan M. and Mitchell, Jennie. “Student perceptions and performance in a virtual classroom environment”. ERIC (1997).

Sae-Khow, Jirasak. “Developing of indicators of an elearning benchmarking model for higher education institutions”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13 (2) (2014): 35-43.

Selim, Hassan M. “Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models”. Computers & Education, 49 (2) (2007): 396-413.Simonson, Michael, Smaldino, Sharon, Albright, Michael and Zvacek, Susan. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (4th edition). Boston: Prentice Hall (2009).

Smith, Dennie L and McNelis, Mary J. “Distance education: Graduate student attitudes and academic performance”. ERIC (1993).

Solak, Halil İbrahim, Ütebay, Gülin and Yalçın, Bilal. “Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1) (2020): 41- 52.

Soong, Benson, Chan, Hock Chuan, Chua, Boon Chai & Loh, Koah Fong. “Critical success factors for on-line course resources”. Computers & Education, 36 (2) (2001): 101–120.

Sümer, Murat. “Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27) (2016): 181-200.

Telli Yamamoto, Gonca and Altun, Deniz. “Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi”. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1) (2020): 25-34.

UNESCO. “COVID-19:10 Recommendations to plan distance learning solutions”. Retrieved from https://en.unesco.org/news/covid-19-10- recommendations-plan-distance-learningsolutions (2020).

Uysal, Selami, and Gündogdu, Kerim. "Predictors of SelfRegulated Learning Skills of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) Students." International Journal of Psycho-Educational Sciences 8 (3) (2019): 29- 40.

Uzun, Adem. “BÖTE öğretmen adaylarının internet destekli öğrenme ortamına ilişkin görüşleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3) (2013): 400-416.

Venkatesh, Viswanath and Davis, Fred. D. “A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test”. Decision Sciences, 27 (3) (1996): 451–481.

Yenal, Ayşe Çiğdem. “Uzaktan eğitim” Unpublished Master Thesis. University of Yeditepe, Social Sciences Institute (2009).

Yıldız, Esma and Seferoğlu, Süleyman Sadi. “Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1) (2020): 33- 46.

Additional Files

Published

2021-03-31

How to Cite

Taner, A., Akyıldız, S., Gülay, A., & Özdemir, C. (2021). Investigating Education Faculty Students’ Views about Asynchronous Distance Education Practices during Covid-19 Isolation Period. Psycho-Educational Research Reviews, 10(1), 34–45. Retrieved from https://www.perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/90