Qualitative Research on the Use of Humor in Turkish Teaching in Secondary School

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.09

Keywords:

Turkish course, textbook, humor, teacher opinion, clasroom practice

Abstract

This research aims to determine the use of humor in Turkish classes in secondary schools. To this end, firstly, the humorous elements in the Turkish textbooks were examined, and then Turkish teachers’ views on these elements and their views and classroom practices regarding the use of humor in their classes were determined. The study was designed according to the case study method, one of the qualitative research methods. The humorous elements in the Turkish textbooks were collected through the document review method, and the views and classroom practices of the Turkish teachers regarding the use of humor were collected through a semi-structured interview form. In this context, interviews were made with 15 Turkish teachers working in public schools. The content analysis method was used to analyze the obtained data. According to the findings, most of the interviewed teachers included humorous elements in their classes through various classroom practices. In addition, it was determined that teachers consider humorous elements important because such elements increase students’ motivation and make classes more interesting. Finally, it was concluded that Turkish textbooks do not contain enough humorous elements.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Cafer Çarkıt

Assist. Prof. Dr.
Education Faculty
Gaziantep University
Turkey
E-mail: cafer_carkit_87@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-4126-2165

Meryem Canalıcı

Teacher
Ministry of National Education
Turkey
E-mail: canalicimeryem@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2830-3292

References

Adıgüzel, Abdullah. “Sınıf öğretmenlerinin öğrenme etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeyleri (The level of to be forced during the activity of learning in arrangement and implementing effort of class teachers)”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2) (2009): 89-110.

Akın, Ahmet. & Bilgin, Okan. “Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Turkish version of expression of gratitude in relationships measure (egrm): The study of validity and reliability)”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37) (2015): 684-688.

Altın, Mehmet. “Examination of teacher candidates’ learning responsibility”. Psycho-Educational Research Reviews 10 (1) (2021): 61-76.

Altmışdört, Gonca. “Dil edinimi ve dil öğrenimi olgusuna beyin ve dil gelişimi açısından bir bakış (Language Acquisition and Language Learning: From Brain and Language Development View).” Ege Eğitim Dergisi, 14(2) (2013): 41-621.

Askildson, Lance. “Effects of humor in the language classroom: Humor as a pedagogical tool in theory and practice.” Journal of Second Language Acquisition and Teaching, 12 (1) (2005): 45-61.

Aslan, Hatice and Çeçen, A. Rezan. “Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin cinsiyetlerine ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerine göre mizah tarzlarının incelenmesi (Investigating the humor styles of teachers who work in secondary education schools according to their level of learned resourcefulness)”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2) (2007): 1-14.

Avşar, Volkan. “Öğretmen adaylarının mizah tarzları ve cinsiyet rolleri ilişkisi (The relationship between humor styles and sex-role of teacher candidates)” Unpublished Master’s Thesis. Marmara University, İstanbul, 2008.

Aydın, İ. Seçkin. “Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci tutum ve başarısına etkisi (İzmir ilköğretim 8. sınıf örnekleminde) (The effects of the use of humor on students’ attitude and achievement in Turkish courses (In the Sample of Izmir 8th grade students))” Unpublished Doctoral Dissertation. Dokuz Eylul University, İzmir, 2006.

Aydoğmuş, Mücahit and Yıldız Mustafa. “İlkokul Türkçe ders kitaplarında mizah (Humor in primary school Turkish textbooks)”. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (14) (2017): 357-371.

Aykaç, Nurullah. “Eğitim sürecinde mizah ve ortaokul Türkçe ders kitaplarında mizahi unsurlar (Humor in training process and humor elements in secondary school textbooks)”. Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (27) (2018): 433-447.

Aylor, Brooks & Oppliger, Patrice. “Out-of-class communication and student perceptions of instructor humor orientation and socio-communicative style”. Communication Education, 52 (2) (2003): 122-34.

Aytaçlı, Berrak. “Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış (A detailed analysis on case study)”. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1) (2012): 1- 9.

Azizifard, Fereshteh & Jalali, Sara. “Context and Humor in Teaching Language Functions”. Theory & Practice in Language Studies, 2(6) (2012): 1191-1198.

Balta, E. Elif. “Eğitimde mizahın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları (Teachers’ attitudes towards humor in education)”. İlköğretim Online, 15 (4) (2016): 1268-1279.

Banas, John A, Dunbar Norah, Rodriguez Dariela. & Liu Shr Jie. “A review of humor in educational settings: Four decades of research.” Communication Education, 60(1) (2011): 115-144.

Bell, Dolores Nancy & Pomerantz, Anne. “Humor in the classroom: A guide for language teachers and educational researchers”. New York: Routledge, 2015.

Bell, Dolores Nancy & Pomerantz, Anne. “Reconsidering language teaching through a focus on humor”. EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages, 1 (1) (2014): 31-47.

Berk, R. Alan. “Student ratings of 10 strategies for using humor in college. Teaching”. Journal on Excellence in College Teaching, 7 (3) (1996): 71-92.

Bolkan, San, Griffin Darrin. & Goodboy Alan. “Humor in the classroom: the effects of integrated humor on student learning”. Communication Education, 67(2) (2018): 1-21.

Çarkıt, Cafer. “Reflective thinking in Turkish language education”. Elemantary Education Online, 19(2) (2020): 1079-1090.

Caruana, Rich. Multitask learning. Machine Learning, 28 (2) (1997), 41-75.

Cemaloğlu, Necati. “Veri toplama teknikleri nicel-nitel (Data collection techniques, quantitative-qualitative)”. In A. Tanrıöğen (Eds). “Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods)”. (pp. 133-157). Ankara:Anı Yayıncılık, 2011.

Çetin, Leyla and Altun-Akbaba, Sadegül. “Okul yönetiminde mizah kullanımına ilişkin yönetici görüşleri (Opinions of administrators’ humor use in school administration)”. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1 (2) (2018): 85-97.

Demirci, Gökçen. “Eğitimde mizah ve karikatür kullanmanın öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi: Ortaokul 7. sınıf fen ve teknoloji dersi örneği (The effect of using humour and caricature in education on the success and the motivation of the students: A sample of science and technology lesson for 7th classes in primary school education)” Unpublished Master’s Thesis. Gazi University, Ankara, 2013.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. “Handbook of qualitative research” (2nd edt). London: Sage Publication, 2000.

Dinç, Ü. Gülsüm and Cemaloğlu, Necati. “İlkokul yöneticilerinin mizah kullanma tarzları ile öğretmenlerin stres yaşama düzeyleri arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi (Examining relationship between primary school administrators’ humor style and teachers’ perceived stress level according to some variables)”. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2) (2018): 1-37.

Flyvbjerg, Bent. “Five misunderstandings about case-study research”. Qualitative Inquiry, 12 (2) (2006): 219-245.

Gündoğdu, Kerim, Nurtaç Üstündağ, Mehmet Altın, Muhammed Eken, Okan Yolcu, and Murat Çırakoğlu. “Teachers’ Views on Character/Values Education in Schools”. Psycho-Educational Research Reviews 8 (3) (2019):14-28.

Hancock, Dawson R. & Algozzine Robert. “Doing case study research: A practical guide for begining researchers”. USA:Teachers College Press, 2006.

Hill, Deborah J. “Humor in the classroom: A handbook for teachers (and other entertainers)”. USA: Charles C. Thomas Pub Ltd, 1988.

Hodder, Ian. “The Interpretation of documents and material culture”. In D. Weinberg (Eds.). Qualitative research methods (p. 266- 279). CA: Blackwell Publications, 2002.

Kahya, Yalçın. “Mizahın sağlığa etkisi (The Effect of Humor on Health)”. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,1(62) (2019): 231-241.

Kılıç, Yasin. “The views of Turkish teachers on the use of humor in secondary schools”. Educational Research and Reviews, 11(9) (2016): 945-956.

Koçak, Abdullah and Arun, Özgür. “İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu (The sampling problem in content analysis studies)”. Selçuk İletişim Dergisi, 4 (3) (2006): 21- 28.

Krippendorff, Klaus. “Content analysis: An introduction to is methodology”. USA: Sage Publication, 1980.

Loomans, Diana & Kolberg, Karen. “The laughing classroom. Everyone’s guide to teaching with humor and play”. Novato CA: New World Library, 2002.

Maxwell, Joseph Alex. “Qualitative research design: An interactive approach”. CA: Sage Publications, 1996.

Olajoke, A. Susan. “Students’ perception on the use of humor in the teaching of English as a second language in Nigeria”. International Education Research, 1 (2) (2013): 65-73.

Oruç, Şahin. “Sosyal bilgiler öğretiminde mizah kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (The effect of humour usage in social science teaching on academic success and attitude of students)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimelr Enstitüsü Dergisi, 2 (3) (2010): 56-73.

Özden, Yüksel. “Öğrenme ve öğretme (Learning and teaching)”. Ankara: Pegem Akademi, 2010.

Özkara, Yasin. “İlköğretim Türkçe eğitimi sürecinde mizah unsurlarından yararlanma (Utilization from humour elements in primary school Turkish teaching period). Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 25 (100) (2013): 182-188.

Patton, Michael Quinn. “Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Qualitative research & evaluation methods)”. Ankara: Pegem Akademi, 2014.

Popescu, Carmen. “The contribution of humour in language education to the construction of classroom culture”. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Philology Series, 62 (2) (2010), 1-8.

Şaşan, Hasan. Yapılandırmacı öğrenme. (Constructivist learning). Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 2 (74-75) (2002): 49-52.

Savaş, Serdar. “İlköğretim 7. sınıf Türkçe derslerinde mizah kullanımının derse yönelik öğrenci tutumuna etkisi (The effects of the use of humor at seventh grade on student attitude in Turkish courses)”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2 (1) (2014):73-88.

Solomon, Jennifer Crew. “Humor and aging well”. American Behavioral Scientist, 39(3) (1996): 249-272.

Steele, Karen. “The Positive and negative effects of the use of humor classroom setting” Unpublished Master’s Thesis. Salem Teikyo University, Salem, 1998.

Summerfelt, Hannah, Lippman, Louis & Hyman, Ira. “The effect of humor on memory: constrained by the pun”. The Journal of General Psychology, 137 (4) (2010): 376-394.

Sürücü, Abdullah and Ünal, Ali. “Öğrenci motivasyonunu artıran ve azaltan öğretmen davranışlarının incelenmesi (Investigation of teacher behavior increasing and reducing student motivation)”. Opus Uluslarası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14) (2018): 253-295.

Susa, Anthony Michael. “Humor type, organizational climate and outcomes: The shortest distance between an organization’s environment and the bottom line is laughter” Unpublished Doctoral Dissertation. University of Nebraska, Lincoln, 2002.

Traş, Zeliha, Arslan Coşkun and Taş, Ayşe Mentiş. “Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi (Analysis of humor styles, problem solving and self – esteem of prospective teachers)”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2) (2011): 716-732.

Tümkaya, Songül. “Öğretim elemanlarının mizah tarzları ve mizahı yordayıcı değişkenler (The humor styles of faculty members and variables that predict humor)”. Eurasian Journal of Educational Research, 1 (23) (2006): 200-208.

Ünveren, Dilek. “Türkçe öğretiminde mizah: Ders kitapları örneği (Humor in Turkish teaching: Sample of Turkish course books)”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 67 (1) (2020): 715-735.

Wagner, M. Maria, & Urios-Aparisi, Eduardo. “The use of humor in the foreign language classroom: Funny and effective?”. Humor, 24(4) (2011): 399-434.

Yıldırım, Ali and Şimşek, Hasan. “Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Qualitative research methods in the social sciences)”. Ankara: Seckin Yayıncılık, 2016.

Yin, Rober K. “Aplications of case study research” (3. Edt). CA: Sage Publications, 2012.

Yolcu, Okan, Gündoğdu, Kerim and Akar-Vural, Ruken. “Fen bilimleri dersinde mizah temelli geliştirilen içerik üzerine bir durum çalışması (A case study on humor-based content in science lesson)”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2) (2018): 1305-1332.

Analysed Books:

Capraz-Baran, Sule and Diren, Elif. “5. Sınıf Türkçe ders kitabı (5th grade Turkish textbook)”. Ankara: Anıttepe Yayınları, 2019.

Demirel, Tuncay. “6. sınıf Türkçe ders kitabı (6th grade Turkish textbook)”. Ankara: Ekoyay Yayınları, 2018.

Erkal, Hilal. & Erkal, Mehmet. “7. sınıf Türkçe ders kitabı (7th grade Turkish textbook). Ankara: Özgün Yayınları, 2019.

Eselioglu, Hilal, Set, Sıdıka and Yücel, Ayşe. “8. sınıf Türkçe ders kitabı (8th grade Turkish textbook). Ankara: MEB Yayınları, 2019.

Additional Files

Published

2021-12-10

How to Cite

Çarkıt, C. ., & Canalıcı, M. (2021). Qualitative Research on the Use of Humor in Turkish Teaching in Secondary School. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 140–152. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.09